ผู้บริหาร

ดร.สาวิตรี สิทธิชัยกานต์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ลิ้งค์น่าสนใจ


สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 18/06/2020
ปรับปรุง 27/05/2023
สถิติผู้เข้าชม 300622
Page Views 341916
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์ บางกรวย บางกรวย
2 โรงเรียนวัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา) บางกรวย บางกรวย 024475414
3 โรงเรียนวัดจันทร์(ผาดไสวประชาอุทิศ) บางกรวย บางกรวย 0-2446-0554
4 โรงเรียนวัดเชิงกระบือ บางกรวย บางกรวย
5 โรงเรียนศึกษาบัณฑิต บางกรวย บางกรวย
6 โรงเรียนวัดบางไกรนอก บางขุนกอง บางกรวย
7 โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน บางขุนกอง บางกรวย
8 โรงเรียนวัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์) บางขุนกอง บางกรวย
9 โรงเรียนวัดโบสถ์ บางคูเวียง บางกรวย
10 โรงเรียนวัดสิงห์(แจ่มชื่นวิทยาคม) บางคูเวียง บางกรวย
11 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี บางคูเวียง บางกรวย
12 โรงเรียนชุมชนวัดส้มเกลี้ยง บางคูเวียง บางกรวย
13 โรงเรียนชาญรัตน์วิทยา บางคูเวียง บางกรวย
14 โรงเรียนอนุบาลพลอยโสภิต บางคูเวียง บางกรวย
15 โรงเรียนประสานวิทยานนทบุรี บางสีทอง บางกรวย
16 โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางสีทอง บางกรวย
17 โรงเรียนอนุบาลบางกรวย ปลายบาง บางกรวย
18 โรงเรียนวัดอุบลวนาราม ปลายบาง บางกรวย
19 โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมิการาม ปลายบาง บางกรวย
20 โรงเรียนวัดโคนอนราษฎร์บำรุง มหาสวัสดิ์ บางกรวย
21 โรงเรียนมหาสวัสดิ์(ราษฎร์บำรุง) มหาสวัสดิ์ บางกรวย
22 โรงเรียนวัดชลอ วัดชลอ บางกรวย 0-2447-5418
23 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิหเสนี) นนทบุรี วัดชลอ บางกรวย
24 โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา ศาลากลาง บางกรวย
25 โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต ศาลากลาง บางกรวย 02-449-2451
26 โรงเรียนสหศึกษาบางบัวทอง บางบัวทอง บางบัวทอง
27 โรงเรียนการัญศึกษา ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี
28 โรงเรียนพิทักษ์นครานุสรณ์ ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี
29 โรงเรียนอนุบาลบรรลือทรัพย์ ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี
30 โรงเรียนประสาทพร ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี
31 โรงเรียนอนุบาลเรวดี นนทบุรี ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี
32 โรงเรียนติวานนท์ศึกษา ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี
33 โรงเรียนสาธิตคริสเตียนวิทยา ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี
34 โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี 025250353
35 โรงเรียนอนุบาลวัฒนผล ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี
36 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม ท่าทราย เมืองนนทบุรี
37 โรงเรียนสมานพิชากร ท่าทราย เมืองนนทบุรี
38 โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์) ท่าทราย เมืองนนทบุรี 0-2525-3065
39 โรงเรียนอนุบาลยุวัจฉรา ท่าทราย เมืองนนทบุรี
40 โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ ท่าทราย เมืองนนทบุรี
41 โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ท่าทราย เมืองนนทบุรี
42 โรงเรียนรุ่งโรจน์ศึกษา ท่าทราย เมืองนนทบุรี
43 โรงเรียนอนุบาลคอิศรานล ท่าทราย เมืองนนทบุรี
44 โรงเรียนอนุบาลทรายทอง ท่าทราย เมืองนนทบุรี
45 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ ท่าทราย เมืองนนทบุรี
46 โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา ท่าทราย เมืองนนทบุรี 025800156
47 โรงเรียนอนุบาลวัชราภา ท่าทราย เมืองนนทบุรี
48 โรงเรียนอนุบาลคุณหนู นนทบุรี ท่าทราย เมืองนนทบุรี
49 โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ(อยู่พูนราษฎร์บำรุง) บางกระสอ เมืองนนทบุรี 0-2526-2563
50 โรงเรียนธัมมสิริศึกษา บางกระสอ เมืองนนทบุรี
51 โรงเรียนสันติวัน บางกระสอ เมืองนนทบุรี
52 โรงเรียนอนุบาลดวงใจ บางกระสอ เมืองนนทบุรี
53 โรงเรียนอนุบาลสันติวัน บางกระสอ เมืองนนทบุรี
54 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ บางกระสอ เมืองนนทบุรี
55 โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ ( สโมสรสากลอุทิศ ) บางกระสอ เมืองนนทบุรี
56 โรงเรียนวัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง) บางกระสอ เมืองนนทบุรี
57 โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) บางกร่าง เมืองนนทบุรี
58 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการบางใหญ่ บางกร่าง เมืองนนทบุรี
59 โรงเรียนวัดปราสาท บางกร่าง เมืองนนทบุรี
60 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม) บางกร่าง เมืองนนทบุรี 025951948
61 โรงเรียนศรีรัตโนภาศ บางกร่าง เมืองนนทบุรี
62 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 9 บางรักน้อย เมืองนนทบุรี
63 โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ บางศรีเมือง เมืองนนทบุรี
64 โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง) บางศรีเมือง เมืองนนทบุรี 0-2447-4875
65 โรงเรียนอนุบาลจุฬสมา บางเขน เมืองนนทบุรี
66 โรงเรียนอนุบาลศิลประสิทธิ์ บางเขน เมืองนนทบุรี
67 โรงเรียนวัดฝาง บางเขน เมืองนนทบุรี
68 โรงเรียนอนุบาลผึ้งน้อย บางเขน เมืองนนทบุรี
69 โรงเรียนเล็กโกเมศอนุสรณ์ บางเขน เมืองนนทบุรี
70 โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง บางเขน เมืองนนทบุรี
71 โรงเรียนอนุบาลสุนันทา บางเขน เมืองนนทบุรี
72 โรงเรียนกฤษณะวิทยา บางเขน เมืองนนทบุรี
73 โรงเรียนอนุบาลนิตา บางเขน เมืองนนทบุรี
74 โรงเรียนวัดตึก(จำลองศิลป์วิทยา) บางไผ่ เมืองนนทบุรี 0-24470811
75 โรงเรียนวัดโชติการาม บางไผ่ เมืองนนทบุรี
76 โรงเรียนอุดมศึกษา บางไผ่ เมืองนนทบุรี
77 โรงเรียนวัดปากน้ำ(พิบูลสงคราม) สวนใหญ่ เมืองนนทบุรี
78 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ สวนใหญ่ เมืองนนทบุรี
79 โรงเรียนกลาโหมอุทิศ สวนใหญ่ เมืองนนทบุรี
80 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม สวนใหญ่ เมืองนนทบุรี
81 โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี สวนใหญ่ เมืองนนทบุรี
82 โรงเรียนเขมพิทยา สวนใหญ่ เมืองนนทบุรี
83 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ สวนใหญ่ เมืองนนทบุรี
84 โรงเรียนพลับพลาศิริวิทยา สวนใหญ่ เมืองนนทบุรี
85 โรงเรียนอนุบาลเพื่อนเด็ก สวนใหญ่ เมืองนนทบุรี
86 โรงเรียนสตรีนนทบุรี สวนใหญ่ เมืองนนทบุรี
87 โรงเรียนเทพประทานพร สวนใหญ่ เมืองนนทบุรี
88 โรงเรียนพัชรานุบาล สวนใหญ่ เมืองนนทบุรี
89 โรงเรียนอนุบาลอัมพรรัตน์ ไทรม้า เมืองนนทบุรี
90 โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า ไทรม้า เมืองนนทบุรี 0-2985-2597
91 โรงเรียนมัธยมวัดเพลง นนทบุรี ไทรม้า เมืองนนทบุรี
92 โรงเรียนอนุบาลมณียา ไทรม้า เมืองนนทบุรี
93 โรงเรียนอนุบาลสุรีย์วรรณ ไทรม้า เมืองนนทบุรี