ผู้บริหาร

ดร.สาวิตรี สิทธิชัยกานต์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 18/06/2020
ปรับปรุง 19/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 144152
Page Views 167633
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์ บางกรวย บางกรวย
2 โรงเรียนวัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา) บางกรวย บางกรวย 024475414
3 โรงเรียนวัดจันทร์(ผาดไสวประชาอุทิศ) บางกรวย บางกรวย 0-2446-0554
4 โรงเรียนศึกษาบัณฑิต บางกรวย บางกรวย
5 โรงเรียนวัดเชิงกระบือ บางกรวย บางกรวย
6 โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน บางขุนกอง บางกรวย
7 โรงเรียนวัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์) บางขุนกอง บางกรวย
8 โรงเรียนวัดบางไกรนอก บางขุนกอง บางกรวย
9 โรงเรียนวัดสิงห์(แจ่มชื่นวิทยาคม) บางคูเวียง บางกรวย
10 โรงเรียนชาญรัตน์วิทยา บางคูเวียง บางกรวย
11 โรงเรียนอนุบาลพลอยโสภิต บางคูเวียง บางกรวย
12 โรงเรียนวัดโบสถ์ บางคูเวียง บางกรวย
13 โรงเรียนชุมชนวัดส้มเกลี้ยง บางคูเวียง บางกรวย
14 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี บางคูเวียง บางกรวย
15 โรงเรียนประสานวิทยานนทบุรี บางสีทอง บางกรวย
16 โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา บางสีทอง บางกรวย
17 โรงเรียนอนุบาลบางกรวย ปลายบาง บางกรวย
18 โรงเรียนวัดอุบลวนาราม ปลายบาง บางกรวย
19 โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมิการาม ปลายบาง บางกรวย
20 โรงเรียนมหาสวัสดิ์(ราษฎร์บำรุง) มหาสวัสดิ์ บางกรวย
21 โรงเรียนวัดโคนอนราษฎร์บำรุง มหาสวัสดิ์ บางกรวย
22 โรงเรียนวัดชลอ วัดชลอ บางกรวย 0-2447-5418
23 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิหเสนี) นนทบุรี วัดชลอ บางกรวย
24 โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต ศาลากลาง บางกรวย 02-449-2451
25 โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา ศาลากลาง บางกรวย
26 โรงเรียนสหศึกษาบางบัวทอง บางบัวทอง บางบัวทอง
27 โรงเรียนอนุบาลวัฒนผล ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี
28 โรงเรียนติวานนท์ศึกษา ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี
29 โรงเรียนสาธิตคริสเตียนวิทยา ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี
30 โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี 025250353
31 โรงเรียนอนุบาลบรรลือทรัพย์ ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี
32 โรงเรียนอนุบาลเรวดี นนทบุรี ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี
33 โรงเรียนการัญศึกษา ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี
34 โรงเรียนพิทักษ์นครานุสรณ์ ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี
35 โรงเรียนประสาทพร ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี
36 โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา ท่าทราย เมืองนนทบุรี 025800156
37 โรงเรียนอนุบาลทรายทอง ท่าทราย เมืองนนทบุรี
38 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ ท่าทราย เมืองนนทบุรี
39 โรงเรียนอนุบาลยุวัจฉรา ท่าทราย เมืองนนทบุรี
40 โรงเรียนอนุบาลคุณหนู นนทบุรี ท่าทราย เมืองนนทบุรี
41 โรงเรียนอนุบาลคอิศรานล ท่าทราย เมืองนนทบุรี
42 โรงเรียนสมานพิชากร ท่าทราย เมืองนนทบุรี
43 โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์) ท่าทราย เมืองนนทบุรี 0-2525-3065
44 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม ท่าทราย เมืองนนทบุรี
45 โรงเรียนอนุบาลวัชราภา ท่าทราย เมืองนนทบุรี
46 โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ ท่าทราย เมืองนนทบุรี
47 โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ท่าทราย เมืองนนทบุรี
48 โรงเรียนรุ่งโรจน์ศึกษา ท่าทราย เมืองนนทบุรี
49 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ บางกระสอ เมืองนนทบุรี
50 โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ ( สโมสรสากลอุทิศ ) บางกระสอ เมืองนนทบุรี
51 โรงเรียนวัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง) บางกระสอ เมืองนนทบุรี
52 โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ(อยู่พูนราษฎร์บำรุง) บางกระสอ เมืองนนทบุรี 0-2526-2563
53 โรงเรียนอนุบาลสันติวัน บางกระสอ เมืองนนทบุรี
54 โรงเรียนธัมมสิริศึกษา บางกระสอ เมืองนนทบุรี
55 โรงเรียนสันติวัน บางกระสอ เมืองนนทบุรี
56 โรงเรียนอนุบาลดวงใจ บางกระสอ เมืองนนทบุรี
57 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการบางใหญ่ บางกร่าง เมืองนนทบุรี
58 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม) บางกร่าง เมืองนนทบุรี 025951948
59 โรงเรียนศรีรัตโนภาศ บางกร่าง เมืองนนทบุรี
60 โรงเรียนวัดปราสาท บางกร่าง เมืองนนทบุรี
61 โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) บางกร่าง เมืองนนทบุรี
62 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 9 บางรักน้อย เมืองนนทบุรี
63 โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ บางศรีเมือง เมืองนนทบุรี
64 โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง) บางศรีเมือง เมืองนนทบุรี 0-2447-4875
65 โรงเรียนอนุบาลนิตา บางเขน เมืองนนทบุรี
66 โรงเรียนเล็กโกเมศอนุสรณ์ บางเขน เมืองนนทบุรี
67 โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง บางเขน เมืองนนทบุรี
68 โรงเรียนกฤษณะวิทยา บางเขน เมืองนนทบุรี
69 โรงเรียนอนุบาลศิลประสิทธิ์ บางเขน เมืองนนทบุรี
70 โรงเรียนอนุบาลผึ้งน้อย บางเขน เมืองนนทบุรี
71 โรงเรียนอนุบาลจุฬสมา บางเขน เมืองนนทบุรี
72 โรงเรียนอนุบาลสุนันทา บางเขน เมืองนนทบุรี
73 โรงเรียนวัดฝาง บางเขน เมืองนนทบุรี
74 โรงเรียนวัดโชติการาม บางไผ่ เมืองนนทบุรี
75 โรงเรียนอุดมศึกษา บางไผ่ เมืองนนทบุรี
76 โรงเรียนวัดตึก(จำลองศิลป์วิทยา) บางไผ่ เมืองนนทบุรี 0-24470811
77 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ สวนใหญ่ เมืองนนทบุรี
78 โรงเรียนพลับพลาศิริวิทยา สวนใหญ่ เมืองนนทบุรี
79 โรงเรียนสตรีนนทบุรี สวนใหญ่ เมืองนนทบุรี
80 โรงเรียนเทพประทานพร สวนใหญ่ เมืองนนทบุรี
81 โรงเรียนพัชรานุบาล สวนใหญ่ เมืองนนทบุรี
82 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ สวนใหญ่ เมืองนนทบุรี
83 โรงเรียนกลาโหมอุทิศ สวนใหญ่ เมืองนนทบุรี
84 โรงเรียนวัดปากน้ำ(พิบูลสงคราม) สวนใหญ่ เมืองนนทบุรี
85 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม สวนใหญ่ เมืองนนทบุรี
86 โรงเรียนอนุบาลเพื่อนเด็ก สวนใหญ่ เมืองนนทบุรี
87 โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี สวนใหญ่ เมืองนนทบุรี
88 โรงเรียนเขมพิทยา สวนใหญ่ เมืองนนทบุรี
89 โรงเรียนอนุบาลมณียา ไทรม้า เมืองนนทบุรี
90 โรงเรียนอนุบาลสุรีย์วรรณ ไทรม้า เมืองนนทบุรี
91 โรงเรียนมัธยมวัดเพลง นนทบุรี ไทรม้า เมืองนนทบุรี
92 โรงเรียนอนุบาลอัมพรรัตน์ ไทรม้า เมืองนนทบุรี
93 โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า ไทรม้า เมืองนนทบุรี 0-2985-2597