ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ (อยู่พูนราษฎร์บำรุง) ตั้งขึ้นในเขตของวัดสมรโกฏิ ในขณะที่พระอธิการบุญมาเป็นเจ้าอาวาสวัดสมรโกฏิ โดยใช้ศาลาการเปรียญเป็นที่ศึกษาเล่าเรียน และได้เปิดเรียนเมื่อวันที่ 17  สิงหาคม 2477 ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 4 โดยมีนายเสนอ เกตุวัลย์ เป็นครูใหญ่คนแรก ต่อมาศาลาการเปรียญได้ชำรุดทรุดโทรมมากขึ้น คณะกรรมการวัดพร้อมด้วยประชาชนได้ร่วมกันบริจาคเงินสร้างอาคารเรียนเป็นเอกเทศ โดยทำพิธีเปิดป้ายอาคารเรียนหลังแรก เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2501 จึงได้ชื่อว่า “โรงเรียนวัดสมรโกฏิ  (อยู่พูนราษฎร์บำรุง)”
            ต่อมาในปี พ.ศ. 2515 ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณกับมีประชาชนร่วมบริจาคสมทบอีก ซึ่งในจำนวนนี้นางพวง เปลี่ยนแปลก เป็นผู้ที่บริจาคมากที่สุดจึงได้ให้ชื่ออาคารนี้ว่า “อาคารพวงประชาราษฎร์” 
            ปี พ.ศ. 2519 สร้างอาคารเรียน แบบ 017.2519 และให้ชื่ออาคารหลังนี้ว่า “อาคารอยู่พูน - ผูกเชื่อมราษฎร์อุปถัมภ์”
            ปี พ.ศ. 2521 ได้รับงบประมาณจากทางราชการจำนวน 450,000 บาท สร้างอาคารเรียน หลังที่ 3 แบบ 017 นายมงคล แสนสุข เป็นอาจารย์ใหญ่ ได้ดำเนินการขอยกระดับโรงเรียนให้เป็นชุมชน จึงได้ชื่อโรงเรียนใหม่ว่า “โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ (อยู่พูนราษฎร์บำรุง)”
            วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2525 โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ ได้เปลี่ยนสังกัดจากสำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ มาเป็นสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1 
            ปี พ.ศ.2532 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.205/26  โดยให้ชื่อว่า “อาคารรัตนโกฎิ”
            ปี พ.ศ. 2549 - 2550 ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 216 ปรับปรุง 46 เป็นอาคาร 2 ชั้น 16 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง งบประมาณ จำนวน 14,654,700.00 บาท  (สิบสี่ล้านหกแสนห้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
            ปี พ.ศ. 2550 ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี สร้างอาคารแบบ 2/28 เป็นอาคาร 3 ชั้น 18 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง “อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา” งบประมาณจำนวน 11,385,000.00 บาท (สิบเอ็ดล้านสามแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
            ปี พ.ศ. 2552 ได้รับงบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัดนนทบุรี (CEO) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และลาน ค.ส.ล. เอนกประสงค์โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ งบประมาณ จำนวน 634,500.00 บาท (หกแสนสามหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)
            ปี พ.ศ. 2552 ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สร้างส้วมมาตรฐาน นักเรียนชาย 4 ที่/49 งบประมาณ จำนวน 374,500.00 บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)
            ปี พ.ศ. 2558 ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซมงานพื้นอาคารเรียนแบบ 216 ปป.46 และงานต่อเติมบันไดงบประมาณ จำนวน 437,000.00 บาท  (สี่แสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
            ปี พ.ศ. 2558 ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก่อสร้างต่อเติมหลังคาโครงเหล็กมุงแผ่นโพลีอาคารเรียนแบบ 216 ป.46 งบกลางครั้งที่ 2 งบประมาณประจำปี 2557  จำนวน 141,000.00 บาท  (หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
            ปี พ.ศ.2559 ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก่อสร้างอาคารเรียน สปช.104/26 จำนวน 3 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) จำนวนเงิน 1,965,000.00 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
            ปี พ.ศ.2560 ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู งานรื้อถอนหลังคา มุงหลังคาฝ้าเพดาน พื้นผนัง หน้าต่าง เชิงชาย ทาสี จำนวน 3 หลัง จำนวนเงิน 200,000.00 บาท (สองแสนบาทถ้วน)
            ปี พ.ศ.2560 ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ซ่อมแซมไม้เชิงชายบางส่วนของอาคารเรียนแบบ สปช 2/28 จำนวน 1 หลัง จำนวนเงิน 52,700.00 บาท   (ห้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
            ปี พ.ศ.2560 ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่อมแซมไม้เชิงชายโดยรอบอาคารเรียนแบบ สปช 2/28 จำนวน 1 หลัง จำนวนเงิน 269,000.00 บาท (สองแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
            ปี พ.ศ.2561 ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่อมแซมไม้เชิงชาย และฝ้าเพดานอาคารเรียนแบบ สปช 2/28 จำนวน 1 หลัง จำนวนเงิน 676,000.00 บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)