คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสาวจิรพรรณ วนมณีเทศ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางสาวจิราพร แก้วทอง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2

นางสาวกรรณิกา เหลืองวิไล
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1