กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวพัชรากร แจ่มกลัด
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางวรรณา ศิลปีโยดม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางศรีสุดา ประมวญรัฐการ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นายณฐวรรธน์ ศิลปีโยดม
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

Jocelyn Magarin

Christian Mar B. Delinila