คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษา
1.นางวาสนา                นควรณ์                     ประธานกรรมการ
2.ดร.พัชรีวัลย์              เกตุแก่นจันทร์            รองประธานกรรมการ
3.ผศ.ดร.รุ่งภัสสรณ์      ศรัทธาธนพัฒน์           กรรมการ
4.ดร.ปรัชญา                มหาวินิจฉัยมนตรี       กรรมการ
5.นางสาวจินตนาพร     คงเกิดสีห์รัฐ               กรรมการ
6.นายมนตรี                 ประเทืองสุข               กรรมการ
7.นางพเยาว์                เนตรพ่วง                   กรรมการ
8.นายนิรันดร์               พรหมคีรี                    กรรมการ
9.นายทองเจือ             เอี่ยมเที่ยง                  กรรมการ
10.นายนิพนธ์              สกุลวีรวรรณ               กรรมการ
11.นางมาริสา              สินสวัสดิ์                    กรรมการ
12.นางสาววาสนา        นาพิมพ์                     กรรมการ
13.พระครูปลัดวิชาญ     วิชฺชาธโร                  กรรมการ
14.พระมหามนตรี          สุปณฺโญ                   กรรมการ
15.ว่าที่ร้อยตรีวีรวัฒน์    หว่างเพียร                กรรมการและเลขานุการ