การศึกษาพิเศษ

นางสาวไพลิน อินทรพานิชย์
ครู คศ.1
หัวหน้าการศึกษาพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวปัญญา ทรัพย์พาลี
พี่เด็กพิเศษ

นางสาววรรณวิภา ปัญจชัย
พี่เด็กพิเศษ

นางสาวนิลวรรณ คงเกิด
พี่เด็กพิเศษ

นางสาวยุวัจฉรา เสาวนะ
พี่เด็กพิเศษ