การศึกษาพิเศษ

นางสาวไพลิน อินทรพานิชย์
ครู คศ.1
หัวหน้าการศึกษาพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวปัญญา ทรัพย์พาลี

นางสาววรรณวิภา ปัญจชัย

นางสาวนิลวรรณ คงเกิด

นางสาวยุวัจฉรา เสาวนะ