พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
1.      บุคลากรมีความตระหนักในการจัดการเรียนรู้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้
2.      พัฒนาหลักสูตร  เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามสมรรถนะ
3.      ส่งเสริมครูและนักเรียน  ให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
4.      ชุมชนและผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
5.      ใช้แหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่น สืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
6.      ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำประชาธิปไตย ใส่ใจจิตสาธารณะ
7.      ส่งเสริมสุขภาพผู้เรียน ให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและจิตใจ
8.      อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน
 
เป้าหมาย
1.       โรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ สมศ. ระดับดีมาก ทุกมาตรฐาน
 2.      ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-Net , NT และ LAS ค่าเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติ และระดับ