อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
อัตลักษณ์
มีนิสัยพอเพียง
 เอกลักษณ์
โรงเรียนส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง