หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
เปิดทำการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
มีจำนวนห้องเรียน 22 ห้องเรียน