กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายเฉลิมพงศ์ นัยยะพัด
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2