กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายเฉลิมพงศ์ นัยยะพัด
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ