นวัตกรรมโรงเรียน
นวัตกรรมการเรียนการสอนด้วยห้องเรียนออนไลน์โดยใช้สื่อเทคโนโลยีของโรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ (อยู่พูนราษฎร์บำรุง)ในสถานการณ์COVIC-19
ชั้นประถมศึกษาปีที่4
วิชาภาษาไทย
     smiley ครูผู้สอน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 56.25 KB
     smiley เนื้อหารายวิชา

       การจัดการเรียนการสอนโดยครูต้นแบบ  วิชาภาษาไทย- สพป.นนทบุรี เขต 1

           DLTV

             วันที่ 19 มิถุนายน 2563
             วันที่ 22 มิถุนายน 2563
             วันที่ 23 มิถุนายน 2563
             วันที่ 24 มิถุนายน 2563     smiley ใบความรู้และใบงาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 656.8 KB
     smiley ผลงานนักเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 966.82 KB
     smiley แบบทดสอบออนไลน์
วิชาคณิตศาสตร์
     smiley ครูผู้สอน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 72.62 KB
     smiley เนื้อหารายวิชา
   
            
การจัดการเรียนการสอนโดยครูต้นแบบ  วิชาคณิตศาสตร์- สพป.นนทบุรี เขต 1

        DLTV

         วันที่ 19 มิถุนายน 2563
         วันที่ 23 มิถุนายน 2563
         วันที่ 25 มิถุนายน 2563
         วันที่ 26 มิถุนายน 2563

     smiley ใบความรู้และใบงาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.68 MB
     smiley ผลงานนักเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 168.46 KB
     smiley แบบทดสอบออนไลน์
วิชาวิทยาศาสตร์
     smiley ครูผู้สอน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 125.38 KB
     smiley เนื้อหารายวิชา
            DLTV
             
https://www.youtube.com/watch?v=vwvEfFTmr88
             https://www.youtube.com/watch?v=HVirugxsxw8 
     smiley ใบความรู้และใบงาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.76 MB
     smiley ผลงานนักเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.4 MB
     smiley แบบทดสอบออนไลน์
วิชาภาษาอังกฤษ
     smiley ครูผู้สอน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 103.72 KB
     smiley เนื้อหารายวิชา

            
การจัดการเรียนการสอนโดยครูต้นแบบ  วิชาภาษาอังกฤษ - สพป.นนทบุรี เขต 1
           
            DLTV
            วันที่ 18 มิถุนายน 2563
            วันที่ 22 มิถุนายน 2563
            วันที่ 25 มิถุนายน 2563
            

     smiley ใบความรู้และใบงาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.02 MB
     smiley ผลงานนักเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.32 MB
     smiley แบบทดสอบออนไลน์
วิชาสังคมศึกษา
     smiley ครูผู้สอน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 67.94 KB
     smiley เนื้อหารายวิชา

            วันที่ 18 มิถุนายน 2563
            วันที่ 25 มิถุนายน 2563
     smiley ใบความรู้และใบงาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 621.16 KB
     smiley ผลงานนักเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 266.75 KB
     smiley แบบทดสอบออนไลน์
ชั้นประถมศึกษาปีที่5
วิชาภาษาไทย
     wink ครูผู้สอน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 227.93 KB
     wink เนื้อหารายวิชา
           
            
การจัดการเรียนการสอนโดยครูต้นแบบ  วิชาภาษาไทย- สพป.นนทบุรี เขต 1
           
           DLTV
           วันที่ 18 มิถุนายน 2563 
           วันที่ 19 มิถุนายน 2563
           วันที่ 22 มิถุนายน 2563 
           วันที่ 23 มิถุนายน 2563  
           วันที่ 24 มิถุนายน 2563
           วันที่ 25 มิถุนายน 2563
           วันที่ 26 มิถุนายน 2563  
           
     wink ใบความรู้และใบงาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 317.75 KB
     wink ผลงานนักเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.18 MB
     wink แบบทดสอบออนไลน์

            วิชาภาษาไทย
วิชาคณิตศาสตร์
     wink ครูผู้สอน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 89.6 KB
     wink เนื้อหารายวิชา

            
การจัดการเรียนการสอนโดยครูต้นแบบ  วิชาคณิตศาสตร์- สพป.นนทบุรี เขต 1
     wink ใบความรู้และใบงาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 808.75 KB
     wink ผลงานนักเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.17 MB
     wink แบบทดสอบออนไลน์
วิชาวิทยาศาสตร์
     wink ครูผู้สอน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 233.53 KB
     wink เนื้อหารายวิชา
            DLTV
             วันที่ 22 มิถุนายน 2563
             วันที่ 29 มิถุนายน 2563

             วันที่ 24 มิถุนายน 2563
             


     wink ใบความรู้และใบงาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 394.8 KB
     wink ผลงานนักเรียน

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.26 MB
     wink แบบทดสอบออนไลน์
วิชาภาษาอังกฤษ
     wink ครูผู้สอน
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 126.29 KB
     wink เนื้อหารายวิชา
               การจัดการเรียนการสอนโดยครูต้นแบบ  วิชาภาษาอังกฤษ- สพป.นนทบุรี เขต 1
     wink ใบความรู้และใบงาน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.46 MB
     wink ผลงานนักเรียน
     wink แบบทดสอบออนไลน์
วิชาสังคมศึกษา
     wink ครูผู้สอน
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 52.56 KB
     wink เนื้อหารายวิชา
     wink ใบความรู้และใบงาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 628.5 KB
     wink ผลงานนักเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 596.98 KB
     wink แบบทดสอบออนไลน์

            วิชาสังคมศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
วิชาภาษาไทย
     angel ครูผู้สอน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 297.89 KB
     angel เนื้อหารายวิชา
            
การจัดการเรียนการสอนโดยครูต้นแบบ  วิชาภาษาไทย- สพป.นนทบุรี เขต 1
     angel ใบความรู้และใบงาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.89 MB
     angel ผลงานนักเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.2 MB
     angel แบบทดสอบออนไลน์

            วิชาภาษาไทย
วิชาคณิตศาสตร์
     angel ครูผู้สอน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 526.05 KB
     angel เนื้อหารายวิชา
            
การจัดการเรียนการสอนโดยครูต้นแบบ  วิชาคณิศาสตร์- สพป.นนทบุรี เขต 1
     angel ใบความรู้และใบงาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.12 MB
     angel ผลงานนักเรียน
     angel แบบทดสอบออนไลน์
วิชาวิทยาศาสตร์
     angel ครูผู้สอน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 233.53 KB
     angel เนื้อหารายวิชา
     angel ใบความรู้และใบงาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 399.75 KB
     angel ผลงานนักเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 596.98 KB
     angel แบบทดสอบออนไลน์

            วิชาวิทยาศาสตร์
วิชาภาษาอังกฤษ
     angel ครูผู้สอน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 28.94 KB
     angel เนื้อหารายวิชา
        การจัดการเรียนการสอนโดยครูต้นแบบ  วิชาภาษาอังกฤษ- สพป.นนทบุรี เขต 1
     angel ใบความรู้และใบงาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 826.2 KB
     angel ผลงานนักเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.24 MB
     angel แบบทดสอบออนไลน์
 
         วิชาภาษาอังกฤษ
วิชาสังคมศึกษา
     angel ครูผู้สอน
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 52.56 KB
     angel เนื้อหารายวิชา
     angel ใบความรู้และใบงาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 545.69 KB
     angel ผลงานนักเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 847.23 KB
     angel แบบทดสอบออนไลน์
การจัดการเรียนการสอนโดยครูต้นแบบ
คลิปวิดีโอการจัดการเรียนการสอนโดยครูต้นแบบ  - สพป.นนทบุรี เขต 1
การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนา (COVID - 19)
การจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนา (COVID - 19)