กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวนริสรา หร่ายพิมาย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวจิราพร ภู่ทอง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวชนวรรณ เหมือนแย้ม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวสมฤทัย แสงสุริยา
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3