กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวนริสรา หร่ายพิมาย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวจิราพร ภู่ทอง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวชนวรรณ เหมือนแย้ม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวสมฤทัย แสงสุริยา
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3