คณะผู้บริหาร

ดร.สาวิตรี สิทธิชัยกานต์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ว่าที่ร้อยตรีปรัชญา ยิ้มสวัสดิ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวชนวรรณ เหมือนแย้ม
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

นายกรกช แอบกิ่งสะแกราช
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสุขวสา แย้มแสงทอง
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

นางสาวนริสรา หร่ายพิมาย
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป