ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
1. นายเสนอ เกตุวัลย์ ครูใหญ่ 2477 – 2478
2. นายเวก รักชาติ ครูใหญ่ 2479 – 2481
3. นายเพี้ยน เนื่องเปรม ครูใหญ่ 2482 – 2483
4. นายผล พูนขำ ครูใหญ่ 2483 – 2484
5. นายสนิท วัฒนิ่ม ครูใหญ่ 2484 – 2486
6. นายประจวบ เอี่ยมพิศ ครูใหญ่ 2487 – 2495
7. นายชาญ อิ่มน้อย ครูใหญ่ 2495 – 2497
8. นายเจริญ อยู่อยู่ รักษาการครูใหญ่ 2497 – 2499
9. นายพยอม แสงบัว ครูใหญ่ 2499 – 2500
10. นายบรรเลง แย้มยิ้ม ครูใหญ่ 2500 – 2501
11. นายประทีป เทียนทอง ครูใหญ่ 2501 – 2510
12. นายสุเมธ บัวกระนก ครูใหญ่ 2510 – 2518
13. นายประสาร บุรีรัตน์ รักษาการครูใหญ่ 2518 – 2520
14. นายมงคล แสนสุข อาจารย์ใหญ่ 2520 – 2523
15. นายชุบศักดิ์ ศิริพัฒน์ อาจารย์ใหญ่ 2523 – 2529
16. นายประเทือง สภาพักตร์ ผู้อำนวยการ 2529 – 2540
17. นายสุดใจ ฉอสุวรรณชาติ ผู้อำนวยการ 2540 – 2544
18. นายสมจิต แย้มแพ ผู้อำนวยการ 2544 – 2545
19. นายเด็จ สว่างอรุณ ผู้อำนวยการ 2545 – 2545
20. นายมนัส แก้วด้วง ผู้อำนวยการ 2545 – 2547
21. นายสมหมาย มัณยานนท์ ผู้อำนวยการ 2547 – 2547
22. นายอภิรักษ์ ตรีคูณชวการณ์ ผู้อำนวยการ 2547 – 2552
23. นายสุนทร สมปรีดา ผู้อำนวยการ 2552 – 2556
24. นายมานิจ ห่วงทอง ผู้อำนวยการ 2556 – 2558
25. ว่าที่ร้อยตรีวีรวัฒน์ หว่างเพียร ผู้อำนวยการ 2558 – ปัจจุบัน