กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสุขวสา แย้มแสงทอง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางพนิดา ผาสุขขี
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวพัชราภา ภิระบรรณ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2