กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสุขวสา แย้มแสงทอง
ครู คศ.2

นางพนิดา ผาสุขขี
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นายชายชาติ ฤทธิชัย
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3