วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญาวิสัยทัศน์
            ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีทักษะจำเป็นในศตวรรษที่ 21  
ครูผู้สอนมีศักยภาพ บริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เน้นการมีส่วนร่วม 
ปรัชญาการศึกษา
“ปญฺญา นรานํ รตนํ”
ปัญญา เป็นแก้วอันประเสริฐของนรชน