คณะผู้บริหาร

ว่าที่ร้อยตรีวีรวัฒน์ หว่างเพียร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวชนวรรณ เหมือนแย้ม
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

นายกรกช แอบกิ่งสะแกราช
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสุขวสา แย้มแสงทอง
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

นางสาวนริสรา หร่ายพิมาย
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป