ข้อมูลนักเรียน
จำนวนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
รวมนักเรียนพิเศษเเละนักเรียนที่ต้องช่วย