กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวยีหวา เมชบุตร์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวปนัดดา บุญเสริม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวกนกวรรณ สว่างสุข
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวปริตฐา คำมา
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2