กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวยีหวา เมชบุตร์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวปนัดดา บุญเสริม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวกนกวรรณ สว่างสุข
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นายสุชาติ สิทธิศรชัย
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1