ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
งานวิชาการ
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ทั้งระดับปฐมวัยและประถมศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 664.47 KB 121975
ปพ.6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 63.33 KB 126249
แบบบันทึกคะแนนภาคเรียนที่ 1/2564 RAR Archive ขนาดไฟล์ 58.78 KB 126267
งานงบประมาณ
บันทึกข้อความขอซื้อ-ขอจ้าง (แบบฟอร์ม) Word Document ขนาดไฟล์ 38.83 KB 64304
งานระบบช่วยเหลือดูแลนักเรียน
11. ขอยกเลิกรายชื่อนักเรียนแขวนลอย เเบบ ขร.๗ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.72 KB 57826
10. ขอให้จำหน่าย นักเรียนที่ไม่มาโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 98.81 KB 57820
9. นักเรียนขาดเรียน เเบบ ขร.๕ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.41 KB 57825
8. แบบรับรองการไม่มีตัวตน เเบบ บค.๒๗ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 57.21 KB 57820
7. นักเรียนหยุดเรียน เเบบ บค.๑๕ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.02 KB 57820
6. ขออนุญาตลงบัญชีรายชื่อนักเรียนแขวนลอย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 91.71 KB 57817
5. นักเรียนขาดเรียน เเบบ บค.๑๔ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 128.72 KB 57820
4. รายงานนักเรียนขาดเรียนนาน เเบบ ขร.๓ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 83.14 KB 57832
3. แจ้งพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน แบบ ขร.๒ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 98.37 KB 57829
2. นักเรียนขาดเรียนวิชา แบบ ขร.๑ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 73.01 KB 57817
1. คู่มือติดตามนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดสม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 829.55 KB 57826
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2.93 MB 121412
งานวัดผลและประเมินผล
เก็บคะแนนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 122 KB 68
ปพ.6 เทอม 1 ปีการศึกษา 2565 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 63.67 KB 27
หนังสือรับรองผลการเรียนเเละเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 38 KB 13
ปพ.6 แบบรายงานพัฒนาคุณภาพนักเรียนรายบุคคล 2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 184.5 KB 55125
หน้าปกและปกหลังปพ.5 Word Document ขนาดไฟล์ 90 KB 55127
ปพ 5 ปีการศึกษา 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 102.25 KB 55142
หน้าปกสมุดบันทึกคะแนนหน่วยการเรียนรู้ตามสภาพจริง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 340.96 KB 55253