ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
งานวิชาการ
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ทั้งระดับปฐมวัยและประถมศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 664.47 KB 98724
ปพ.6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 63.33 KB 102963
แบบบันทึกคะแนนภาคเรียนที่ 1/2564 RAR Archive ขนาดไฟล์ 58.78 KB 102963
งานงบประมาณ
บันทึกข้อความขอซื้อ-ขอจ้าง (แบบฟอร์ม) Word Document ขนาดไฟล์ 38.83 KB 41036
งานระบบช่วยเหลือดูแลนักเรียน
11. ขอยกเลิกรายชื่อนักเรียนแขวนลอย เเบบ ขร.๗ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.72 KB 34585
10. ขอให้จำหน่าย นักเรียนที่ไม่มาโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 98.81 KB 34579
9. นักเรียนขาดเรียน เเบบ ขร.๕ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.41 KB 34577
8. แบบรับรองการไม่มีตัวตน เเบบ บค.๒๗ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 57.21 KB 34578
7. นักเรียนหยุดเรียน เเบบ บค.๑๕ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.02 KB 34576
6. ขออนุญาตลงบัญชีรายชื่อนักเรียนแขวนลอย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 91.71 KB 34576
5. นักเรียนขาดเรียน เเบบ บค.๑๔ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 128.72 KB 34577
4. รายงานนักเรียนขาดเรียนนาน เเบบ ขร.๓ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 83.14 KB 34577
3. แจ้งพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน แบบ ขร.๒ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 98.37 KB 34580
2. นักเรียนขาดเรียนวิชา แบบ ขร.๑ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 73.01 KB 34576
1. คู่มือติดตามนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดสม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 829.55 KB 34577
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2.93 MB 98121
งานวัดผลและประเมินผล
ปพ.6 แบบรายงานพัฒนาคุณภาพนักเรียนรายบุคคล 2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 184.5 KB 31862
หน้าปกและปกหลังปพ.5 Word Document ขนาดไฟล์ 90 KB 31874
ปพ 5 ปีการศึกษา 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 102.25 KB 31875
หน้าปกสมุดบันทึกคะแนนหน่วยการเรียนรู้ตามสภาพจริง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 340.96 KB 31991
เเบบบันทึกการสอนเป็นหน่วยเทอม2ปี64 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 201.27 KB 31990
หน้าปกแบบบันทึกคะแนนนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 50.72 KB 32020
รายชื่อนักเรียนปี 2564 เทอม 2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 94.04 KB 32005
แบบสรุปสมรรถนะ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 14.71 KB 32015
เก็บคะแนนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 64 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 175.5 KB 32056
เเบบสรุปอ่านคิด วิเคราะห์เเละเขียน 64 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 15.11 KB 32019
เเบบสรุปคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 64 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 14.25 KB 32013
อ่านคิด วิเคราะห์เเละเขียน เทอม 2 ปี 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 84.13 KB 32009
สมรรถนะ เทอม 2 ปี 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 82.21 KB 32014
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เทอม 2 ปี 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 104.8 KB 32019