กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวจันทร์ทิพย์ เลิศคอนสาร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นายกรกช แอบกิ่งสะแกราช
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวศิริพร ธรรมนิยม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวพัชราภา สุวรรณเหลา
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวกมลชญา ม่วงรอด
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3