กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวจันทร์ทิพย์ เลิศคอนสาร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นายกรกช แอบกิ่งสะแกราช
ครู คศ.1

นางสาวศิริพร ธรรมนิยม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวกมลชญา ม่วงรอด
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3